พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดมหาธาตุ
ท้องที่ เพชรบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ค.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,622

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ [1]
 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

มรณกาล


     พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีพัชโรดม [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพัชราภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook