พระราชพิศาลมุนี (วรรณรงค์ ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชพิศาลมุนี (วรรณรงค์ ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๕ ปี
พรรษา ๗๖
วัด วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔, ศน.บ.


VIEW : 2,917

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูปลัดอาจารวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิศาลมุนี ศรีปริยัติวราภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๙๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook