พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
พรรษา ๓๙
วัด วัดนางชี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖
 เจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๐

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook