พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)


 
เกิด ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๔ ปี
พรรษา ๗๔
มรณภาพ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.ม.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

มรณกาล


     พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. ณ กุฏิมหาเจติยาสามัคคี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สิริอายุได้ ๙๔ ปี ๒ เดือน ๑๘ วัน พรรษา ๗๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระเทพสารเวที (ขันติ์ ขนฺติโก)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูมหาเจติยาภิบาล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมหาเจติยาภิบาล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเจติยาจารย์ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวุฒาจารย์ สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๑
กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระเทพวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงมรณภาพ

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook