พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๗๑
วัด วัดบุญวาทย์วิหาร
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ., กศ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชธรรมาลังการ มีนามเดิมว่า จันทร์ วรรณปลูก เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๕๑๒ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีหมวดเกล้า
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ [1]

ฝ่ายการศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริบุญวาท
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรมุนี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๘

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook