พระเทพวชิโรดม (โกมินทร์ สุภเสโน) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิโรดม (โกมินทร์ สุภเสโน)


 
เกิด ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๔๑
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 6,463

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

มัธยมศึกษาที่ ๖
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร [2]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร [3]

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูธรรมธร
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุทธิสารเมธี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารเวที ปรีชาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิโรดม สังฆกิจนิยมคุณากร สุนทรธรรมนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชสารเวที ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๒๐
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๕
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๑๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook