พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๗
วัด วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พ.กศ., พ.ม., พธ.บ., ศษ.บ., M.A., M.Phil., Ph.D.


VIEW : 15,861

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพเวที มีนามเดิมว่า พล ไชยวิชู เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี พระครูสิริบุญญาทร วัดเฮี้ย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชรัตนโสภณ (จันทร์ จนฺทสิริ) วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระโสภณรัตนาภรณ์ วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปุญฺโญ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระภัทรสารมุนี วัดภูมินทร์ ตำบลเวียงใต้ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดพญาภู
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดพญาภู
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดสังเวชวิศยาราม สำนักเรียนวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๓๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ (M.A.) มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๗ Master Of Philosophy Program in Literature (M.Phil.) มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จปริญญาเอก สาขาวิชาอักษรศาสตร์ (Ph.D.) มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

ความชำนาญพิเศษ

     งานด้านวิชาการพระพุทธศาสนา,ภาษาอังกฤษ,บรรยายเชิงวิชาการด้าน ศาสนา-ปรัชญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร [2]
 ประธานสหภูมิสงฆ์จังหวัดน่าน
 ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ
 พระอุปัชฌาย์วิสามัญ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๔
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ สามเณร (ศตภ.)
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศาสนศึกษา มหาเถรสมาคม

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๓๕ ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “คำซ้ำในภาษาไทย (ภาคภาษาอังกฤษ)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “คำสมาสในภาษาไทย (ภาคภาษาอังกฤษ)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เขียนหนังสือ “มหาเรียนภาษาอังกฤษ” ซึ่งเป็นหนังสือวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาภาษาบาลีนำไปประยุกต์ เรียนภาษาอังกฤษ
               - เขียนหนังสือ “ห้าขั้นบันได เข้าใจภาษาอังกฤษ
               - เขียนหนังสือ “แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.๑, ม.๒
พ.ศ. ๒๕๔๔ เขียนบทความเชิงวิชาการ เช่น
               - หลักการแปลภาษาไทยเป็นมคธ
               - ประธานาธิบดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก (แปลฉบับภาษาอังกฤษ)
               - เปรียบเทียบ อนฺต มาน ปัจจัย ในภาษาบาลีและอังกฤษ
               - เปรียบเทียบ ตฺวา ปัจจัย ในภาคบาลีและอังกฤษ
               - บันทึกประวัติศาสตร์การเสนอให้มีพระราชบัญญัติ พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
               - และบทความอื่นๆ ลงในนิตยสารพุทธจักร และวารสารอื่นๆ เป็นประจำ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสิทธิมุนี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ศรีปริยัติโสภณ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพเวที วัดสังเวชวิศยาราม ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะภาค ๖
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๑๘

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet
พระมหาประยูร โชติวโร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook