พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๗ ปี
พรรษา ๓๔
วัด วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

สำเร็จ อนุปริญญาเอก (M.Phil) สาขาอักษรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จ ปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาอักษรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จ ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาอักษรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖ [1]
 ประธานสหภูมิสงฆ์จังหวัดน่าน
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
 ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสิทธิมุนี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ศรีปริยัติโสภณ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพเวที วัดสังเวชวิศยาราม ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะภาค ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๑๘

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook