พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธิสาโร) | พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธิสาโร)


 
เกิด ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๖๐
วัด วัดอมรคีรี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


VIEW : 3,792

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น หัวหน้าพระวินยาธิการ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะแขวงบางบำหรุ
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ประธานสหภูมิสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูปลัด พระครูฐานานุกรม ในพระราชรัตนเมธี เจ้าคณะเขต บางพลัด
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิสุทธิสารญาณ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครุปลัดรัตนวัฒน์ ฐานานุกรม ใน พระธรรมรัตนากร รองเจ้าคณะ ภาค ๖ วัดพระบาทมิ่งเมือง
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิสุนทร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยาภรณ์ สุนทรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook