พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.๘ ,ผศ.ดร.)


 
เกิด ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
อายุ ๕๐ ปี
พรรษา ๓๐
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 5,503

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร [2][3]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสุธรรมมุนี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชรัตนมุนี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๘
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook