พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓)


 
เกิด ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดแสงธรรมสุทธาราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชมงคลโสภณ มีนามเดิมว่า ทรงยศ ทิมทองคำ เกิดเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ บิดาผู้ใหญ่หวาด มารดา นางเมี้ยน ทิมทองคำ พี่น้องร่วมบิดามารดา ๙ คน ภูมิลำเนา หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์หนองยาว อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่วัดราชบพิตรสถิตสีมาราม กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่วัดแสงธรรมสุทธาราม อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราชองค์ที่ ๑๘) เป็นอุปัชฌาจารบ์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)

มรณกาล


     พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๑๕ น. ณ โรงพยาบาลราชวิถี สิริรวมอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูฐานานุกรมชั้นโท ของสมเด็จพระสังฆราช ที่ พระครูธรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิจิตรธรรมคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริรัตนสุธี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook