พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ)


 
เกิด ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุนทรธรรมาภรณ์ มีนามเดิมว่า บำเหน็จ รอดบาง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรนายโถ นางตอง รอดบาง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดโพธาราม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พระครูพิชัยธรรมานุศาสน์ วัดบางขวางชัยภูมิ ตำบลคลองกุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดคลองกระจง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดคลองกระจง
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะตำบลย่านยาว
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น พระอุปัฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

มรณกาล


     พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิริอายุได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสังฆกิจจารักษ์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูสุธรรมนิเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมาภรณ์

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๕๙

ผู้แนะนำข้อมูล


พงศ์ชัย เกลี้ยงประดิษฐ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook