พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
เกิด ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๑
วัด วัดเทพากร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พ.ม., B.A., M.A., Ph.D.


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๒ B.A.
พ.ศ. ๒๕๒๕ M.A.
พ.ศ. ๒๕๓๙ Ph.D.
พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเทพากร
 เจ้าคณะเขตบางพลัด

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีสุตากร
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีธรรมโสภณ

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๐

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook