พระสุวิมลธรรมาภรณ์ (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระสุวิมลธรรมาภรณ์ (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕)


 
เกิด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๔ ปี
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๔
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., ศน.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตพระนคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุวิมลธรรมาภรณ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook