พระครูอมรสุทธิคุณ (เฉลิม อมรวํโส ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูอมรสุทธิคุณ (เฉลิม อมรวํโส ป.ธ.๔)


 
อุปสมบท ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐
มรณภาพ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดหัวเวียง
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดไชยภูมิ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระเขมเทพาจารย์ วัดหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ตำบลมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมถาวร (ชัย จิตฺตกาโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระรัตนเมธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดไชยภูมิ (ไชยภูมิวิทยาคาร)
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดเทวสุนทร
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๗ จาก โรงเรียนอยุธยานุสสรณ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะสงฆ์อำเภอเสนา
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเสนา
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเสนา
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เลขานุการ อ.ป.ต. ตำบลหัวเวียง
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น รองเจ้าคณะตำบลหัวเวียง
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ประธาน อ.ป.ต. ตำบลหัวเวียง
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเสนา
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา
 เจ้าอาวาสวัดหัวเวียง

มรณกาล


     พระครูอมรสุทธิคุณ (เฉลิม อมรวํโส ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๑๕ น. ณ วัดหัวเวียง อำเภอเสนา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูอมรสุทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook