พระมงคลดิลก (ทอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระมงคลดิลก (ทอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๗๖
มรณภาพ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดน้อยนพคุณ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A.


VIEW : 1,795

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณ กิตติมศักดิ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูโสภณปัญญาธร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลดิลก [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook