พระเทพสิทธิโมลี (ประสิทธิ์ ฉนฺทสิทฺโธ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธิโมลี (ประสิทธิ์ ฉนฺทสิทฺโธ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๘
อุปสมบท ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
มรณภาพ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสิทธิโมลี มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ โตสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ณ บ้านงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บิดา นายป่วน มารดา นางง่วน โตสวัสดิ์ มีพี่น้อง ๕ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินยาภิวุฒิ (ทิน ธมฺมทินฺโน) พระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระเทพสิทธิโมลี (ประสิทธิ์ ฉนฺทสิทฺโธ ป.ธ.๔) ได้อาพาธด้วยโรคมะเร็งในลำได้ และถึงแก่มรณภาพลง ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เวลา ๐๙.๑๕ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูปลัดวิริยวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสถาพรพิริยคุณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิโมลี วิมลศีลคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิโมลี ศรีสุทธิธรรมสถาพร วาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๓ ง, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๒
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๘-๕๙

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook