พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บัญหาร ปริสุทฺโธ) | พระสังฆาธิการ

พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บัญหาร ปริสุทฺโธ)


 
เกิด ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔
พรรษา ๓๘
มรณภาพ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดทัพคล้าย
ท้องที่ อุทัยธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอุทัยสุทธิคุณ มีนามเดิมว่า บัญหาร อ่อนศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ บิดานายลำดวน มารดานางซ้อน อ่อนศรี บ้านเลขที่ ๑๐/๒ หมู่ ๖ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ อุโบสถวัดทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พระครูอุเทศธรรมนิวิฐ (บุญสม สิริทินฺโน) วัดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการทาด ฐิตเวโท วัดผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระจ่อย นนฺทโก วัดทัพคล้าย อำเภอบ้านไร่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทัพคล้าย
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดทัพคล้าย
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดทัพคล้าย
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดทัพคล้าย
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ชั้น ตรี ภาค ๓
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘  เป็น ประธานกรรมการสอบพระธรรมวินัย ชั้นนวกะ
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น กรรมการกำกับห้องสอบบาลี จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น กรรมการอุปถัมภ์ โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๓ ณ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพคล้าย
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ประธานดำเนินการสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวัดทัพหมัน
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ประธานกองทุนชั้นประถมศึกษาวัดทัพคล้าย
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น กรรมการอำนวยการสอบบาลี จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น พระธรรมทูตจังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ประธานหน่วยอบรมประชาชนตำบลทัพหลวง (อปต.)
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น กรรมการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

มรณกาล


     พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บัญหาร ปริสุทฺโธ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมสิริอายุ ๕๙ ปี พรรษา ๓๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูอุเทศธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ วัดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูอุเทศธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ วัดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูอุทัยสุทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook