พระอมรเวที (อ๊อด ชยาภินนฺโท ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระอมรเวที (อ๊อด ชยาภินนฺโท ป.ธ.๘)


 
เกิด ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
อายุ ๕๐ ปี
วัด วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, พธ.บ., รป.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
พ.ศ. ๒๕๓๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเวที [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๖

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook