พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒
อายุ ๕๒ ปี
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
พรรษา ๓๑
วัด วัดท่าหลวง
ท้องที่ พิจิตร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, กศ.ม., รป.ม., พธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) รุ่นที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
 เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีธรรมประนาท [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook