พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก) | พระสังฆาธิการ

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก)


 
เกิด ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๖
วัด วัดสวนหงส์
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูโกศลธรรมานุสิฐ มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ มกรางกูร เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๖ ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕) โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดสวนหงส์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ วัดปราสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.) คณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.) คณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสวนหงส์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะตำบลโคกคราม เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าสำนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๒

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น พระธรรมทูต ประจำอำเภอบางปลาม้า

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook