พระราชวชิรกิจจาทร (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรกิจจาทร (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
พรรษา ๔๔
วัด วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
ท้องที่ ชัยนาท
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศน.บ.


VIEW : 4,993

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวชิรกิจจาทร มีนามเดิมว่า ยุวชน เพชรไพจิตร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พระครูวิบูลย์พัชรญาณ (ชด ปิยธัมโม) วัดเสาธงทอง เป็นพระอุปัชฌาย์
     กระทั่งอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดวังแดง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมี พระครูวิจารณ์ธรรมสิริ วัดบางมูลนาก เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสุทธิหิรัญพงษ์ วัดบางคลานใต้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการบรรจง จันทสโร วัดวังแดง เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายา เขมปัญโญ หมายถึง ผู้มีปัญญาอันเกษม


การศึกษา

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับประกาศนียบัตร เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนการฝึกอบรม การปฏิบัติธรรมแก่นักเรียนผู้เป็นเยาวชนของชาติ จากศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรม ในสังฆราชูปถัมภ์ วัดโคกโตนด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานเข็มประทาน เนื่องในพิธีเททองรูปเหมือนพระครูวิมลคุณากรและกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากพระเจ้าหลานเธอฯ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดลานสัก
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ - ลานสัก
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีปริยัติอุเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีวราภรณ์ [2]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรกิจจาทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระสุธีวราภรณ์ วัดพระบรมธาตุ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ข่าวสด : พระสุธีวราภรณ์ วัดพระบรมธาตุชัยนาท


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook