พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๗๓
วัด วัดเพชรวราราม
ท้องที่ เพชรบูรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศศ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวราลังการ มีนามเดิมว่า ชลอ เขื่อนเจริญ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่บ้านหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ (อายุ ๑๔ ปี) ณ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระอธิการสุข สุขสโร วัดบางลี่ เป็นพระอุปัชฌาย์

     ภายหลังบรรพชาใหม่ในคณะธรรมยุตินิกาย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดสิริจันทนิมิตร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระศรีวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทนิมิตร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติฺโส) วัดบรมนิวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมดิลก (ทองคำ จนฺทูปโม) วัดบรมนิวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทนิมิตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เลขานุการผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๖ รูปที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภัทรสังวรคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารโสภณ วิมลศีลาภรณ์ ธรรมิกคณิสสร [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร ยวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนดิลก สาธกธรรมวิจิตร ปสาทกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราลังการ ศีลาจารวัตรวิมล โกศลวิหารกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต)
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๖
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต)
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระธรรมวราลังการ วัดเพชรวราราม จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) และภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) และภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๒-๑๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook