พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๓ ปี
พรรษา ๔๒
วัด วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ ๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูปริยัติธำรง
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปิฎกคุณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาโมลี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนนายก หริภุญชัยดิลกบริหาร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๘๒

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook