พระปริยัติธรรมธาดา (ทองคำ เถรานนฺโท ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระปริยัติธรรมธาดา (ทองคำ เถรานนฺโท ป.ธ.๗)


 
เกิด ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๔
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศน.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยรองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติธรรมธาดา

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๐๔

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook