พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 10,431

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

งานเผยแผ่

รปธ.กก.บห.สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธ)

มรณกาล


     พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สิริอายุ ๙๔ ปี พรรษา ๗๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอดุลธรรมานุวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติวรประสาธน์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชดิลก สาธกธรรมคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราภรณ์ สุนทรธรรมประกาศ โอภาสสมณกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเมธาจารย์ วิสุทธิญาณปรีชา สุสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๕
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๒
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕ ข, ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook