พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดโคกสมานคุณ
ท้องที่ สงขลา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔, พธ.บ.


VIEW : 7,268

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า นิมิต วงศ์จันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี เจ้าอธิการทอง คงุฆสุสโร วัดคลองแห เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอรรถธรรมนาถ (บุญ ภาสโร) วัดคลองแห เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพร้อม รกุขิตธมฺโม วัดคลองแห เป็นพระอนุสาศานาจารย์ ได้รับฉายา “จิตฺตทนฺโต


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๘
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๘
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูตสาย ๙

มรณกาล


     พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูปริยัติกิตติสุนทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณปริยัตยาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวีราภรณ์ สุนทรปริยัตยานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวีราภรณ์ สุนทรศีลาจาร บรรหารสังฆกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวงศาจารย์ สุวิธานปริยัติกิจ อนุสิฐธรรมสุนทร บวรศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
เพจ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook