พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๕
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศน.บ., ศน.ม., Ph.D.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
 ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอริยคุณาธาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิกวี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติเมธี สีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook