พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๙ ปี
พรรษา ๔๙
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศน.บ., ศน.ม., Ph.D.


VIEW : 17,385

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ) [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (ธ) [4]
 ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอริยคุณาธาร [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิกวี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติเมธี สีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิกวี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
4. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๐
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๕
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
เพจ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook