พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๑
วัด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวินยาภรณ์ มีนามเดิมว่า สมปอง ศรีสงคราม เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่บ้านมะม่วงปลายแขน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดา นายดับ ศรีสงคราม โยมมารดา นางเด็ด ศรีสงคราม


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดมะม่วงปลายแขน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสุภัทรวิหารการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และ พระครูประภัสสรเมธาภรณ์ เป็นพระอนุสาสนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดหญ้า ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ศน.บ.) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๘ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูประทีปปัญญาคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุทธิสารสุธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุธี ศรีธรรมกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวินยาภรณ์ สุนทรศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
เพจ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
oknation.nationtv.tv แนะนำ "พระเทพวินยาภรณ์ " ร่มธรรมนครศรีธรรมราช - OKnation
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพวินยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธรรมยุต)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook