พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๗
วัด วัดคลองโพธิ์
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ค.ม.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมมหาวีรานุวัตร นามเดิมชื่อ อำนวย สีเสนียด เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ บิดาชื่อนายเกตุ นามสกุลสีเสนียด มารดาชื่อนางสุข นามสกุลสีเสนียด ณ บ้านค้อ หมู่ ๙ ตำบลสนม อำเภอรัตนบุรี(สมัยนั้น) ปัจจุบันได้แบ่งเขตการปกครองให้แก่ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๕ ปี
     อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๐ ปี โดยมีเจ้าอธิการแก้ว รตฺนโชโต เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----
ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ (วัดราษฏร์)
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น ผู้ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูปริยัติสาทร
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิทธิญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติมุนี ศรีศาสนกิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติวิธาน ศีลาจารโสภณ โกศลปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร ปริยัติกิจวิมล โสภณธรรมวราลังการ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook