พระธรรมวชิรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)


 
อายุ ๗๐ ปี
พรรษา ๕๐
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศน.บ.


VIEW : 20,831

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ) [2]
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (ธ) [3]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร [4]
 เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธรรมยุต)
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพสังวรญาณ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธรรมยุต)
4. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๑๐
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๗
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๑
8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๙ ข, ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook