พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๗๕
วัด วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 3,657

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชปริยัติดิลก มีนามเดิมว่า วิชิต วิจิตรบรรจง เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ เกิด ณ บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชื่อบิดา นายกล่อม วิจิตรบรรจง ชื่อมารดา นางช่อง วิจิตรบรรจง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดพังตรี ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูปทุมธรรมธารี วัดสามบ่อ ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเสริม วัดพังตรี ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุดมคณารักษ์ วัดสามบ่อ ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสามบ่อ ตำบลสามบ่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ในฐานะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ประธานนำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ ณ สนามสอบคณะจังหวัดชุมพร คณะจังหวัดตรัง คณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิดิลก [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook