พระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๙
วัด วัดทองนพคุณ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,435

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมวชิรธีรคุณ มีนามเดิมว่า สมคิด บุตรทุมพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายบ่ายและนางคำตา นามสกุลบุตรทุมพันธ์ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ มีเจ้าอธิการบุญ เจ้าอาวาสวัดศรีสะเกศ เจ้าคณะตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบทเมื่ออายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหนองขุ่น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ มีเจ้าอธิการหอม คุตตจิตโต เจ้าอาวาสวัดโนนรังน้อย เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการจำปา สิริปุญโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาอมร เขมจิตโต วัดหนองขุ่น เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า เขมจารี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลประจำหมู่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ วัดหนองขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดหนองขุ่น จ.อุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๘
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๑ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารเมธี [3]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ ศรีปริยัติคุณ วิบูลสิทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรธีรคุณ สุนทรธรรมวาที ศรีปริยัติโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพปริยัติมุนี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๑
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๐
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๕
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [จำนวน ๖ รูป ๑. พระธรรมดิลก ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๒
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook