พระราชมงคลวุฒาจารย์ วิ. (อรุณ อรุโณ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลวุฒาจารย์ วิ. (อรุณ อรุโณ ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดพุทธภูมิ
ท้องที่ ยะลา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา [1]
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูอุทัยวิริยาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลวุฒาจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๒๖-๑๒๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook