พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (เวิน คุเณสโก) | พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (เวิน คุเณสโก)


 
อุปสมบท ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๗
วัด วัดบูรพาโคกเครือ
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 990

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดกลางสีมาราม ตำบลอุ่มเม่า (ปัจจุบันเป็นตำบลนาดี)อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูศีลสารโสภิต (สี โสภิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์ เฉื่อย ญาณวโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูปลัดสวัสดิ์ โชติปญฺโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนโคกศรีวิทยายน ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ครูพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดบูรพาโคกเครือ
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิยต์วัดบูรพาโคกเครือ (ต่อมาได้เปลื่ยนชื่อเป็น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาโคกเครือ งานการเผยแผ่

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระธรรมทูต ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระธรรมทูตพิเศษ ไปเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูโสภณวินัยวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูโสภณวินัยวัฒน์

ที่มา


สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook