พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)


 
อายุ ๘๒ ปี
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดถาวรคุณาราม
ท้องที่ ภูเก็ต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,817

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดถาวรคุณาราม
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ)

มรณกาล


     พระราชปัญญากวี (ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๙ น. ด้วยโรคชรา สิริอายุ ๘๒ ปี ๒ เดือน ๑๑ วัน พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิศิษฐ์วินัยการ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิศิษฐ์วินัยการ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญากวี ศรีธรรมคณานุสิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook