พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘
พรรษา ๔๕
วัด วัดราชบุรณะ
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
 เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูพิมลธรรมภาณี
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิจิตรธรรมนิเทศ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิจิตรปฏิภาณ บริหารสาธุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๔๓
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระวิจิตรธรรมนิเทศ วัดราชบุรณะ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดชุมพร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook