พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘ ,ดร.)


 
เกิด ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๗๗ ปี
พรรษา ๕๘
วัด วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, ศน.บ., M.A., Ph.D.

ชาติภูมิ


     พระธรรมไตรโลกาจารย์ มีนามเดิมว่า พูนศักดิ์ มาเจริญ ฉายา วรภทฺทโก เกิดที่ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


การศึกษา

พ.ศ.๒๕๐๙ สอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
พ.ศ.๒๕๑๐ จบปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๑๒ จบปริญญาโท (M.A.)
พ.ศ.๒๕๑๙ จบปริญญาเอก (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ , ๑๒ - ๑๓ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธาธรรมรส
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชบัณฑิต ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลสุธี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook