พระวินัยมุนี (ฉลอง วิทูโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระวินัยมุนี (ฉลอง วิทูโร ป.ธ.๖)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศน.บ.


VIEW : 1,895

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระวินัยมุนี (ฉลอง วิทูโร ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. สิริอายุ ๘๔ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวินัยมุนี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook