พระโสภณวิริยาภรณ์ (ประเสริฐ ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระโสภณวิริยาภรณ์ (ประเสริฐ ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๕)


 
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕, ศน.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๑ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูธรรมธร
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสิริวรากร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณวิริยาภรณ์

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๖

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook