พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๕
วัด วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พ.ม., ศน.บ., M.A.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ สุนทรธรรมปฏิภาณอรรถโกศล วิมลญาณนายก ธรรมยุตติกดิลกสถาวีรกิจการี ฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุวีรญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิมุนี ศรีวิเทศศาสนภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณกวี ศรีปริยัติวราลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมเจติยาจารย์ ศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมมุนี ศรีธรรมธรวรางกูร สุนทรศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook