พระเทพวชิรดิลก (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวชิรดิลก (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)


 
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๔
วัด วัดบุรณศิริมาตยาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 4,773

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [3]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง [4]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง [5]
 รองเจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสุภัทรศาสนกร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระภัทรธรรมสุธี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินยาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวชิรดิลก สาธกธรรมวรคุณ สุนทรวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชวินยาภรณ์ วัดบุรณศิริมาตยาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชวินยาภรณ์ ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
4. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
5. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๙
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๔
8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook