พระญาณสมโพธิ (สุคนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระญาณสมโพธิ (สุคนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)


 
มรณภาพ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

รองผู้อำนวยการแผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย

มรณกาล


     พระญาณสมโพธิ (สุคนธ์ กิตฺติปาโล ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศิริราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีธวัชคุณาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระญาณสมโพธิ

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๙๐

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook