พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท) | พระสังฆาธิการ

พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท)


 
เกิด ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๕๗
วัด วัดธรรมบูชา
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชไพศาลมุนี มีนามเดิมว่า ปราโมทย์ พริกบุญจันทร์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายชิน และ นางปุ้ย พริกบุญจันทร์ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

     ในช่วงวัยเด็ก ท่านได้เข้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดท่าเสริม เมื่อจบชั้นประถม ๔ ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าเสริม สอบได้มัธยมปีที่ ๔ และได้ย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่ ๕ และ ๖ ที่โรงเรียนปากพนังวิทยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จึงได้หยุดเรียน ไปทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่แขวงการทางสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นเวลา ๑ ปี ก่อนกลับบ้านช่วยโยมพ่อโยมแม่ทำนา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ (อายุ ๒๓ ปี) ณ พัทธสีมาวัดท่าเสริม ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระครูศีลาจารโกวิท วัดสระเกต อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมงคลพุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาน่วม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     ด้วยความรู้พื้นฐานทางโลกที่มีมาพอสมควร เมื่อได้เข้าสู่ทางธรรมทำให้การศึกษาทางธรรมคล่องแคล่วและเข้าถึงหลักธรรมมากยิ่งขึ้น ท่านจึงเลือกที่จะเดินเส้นทางที่สงบสุข


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดโมกขธรรมาราม
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะตำบลขุนทะเล
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระราชธรรมมุนี
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสิริวุฒิชัย
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุทธิสารสุธี [2]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชไพศาลมุนี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชไพศาลมุนี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๖

ผู้แนะนำข้อมูล


ศตวรรษ ทิมบำรุง : ส่งรูป
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook