พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
อายุ ๔๕ ปี
อุปสมบท ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
พรรษา ๒๔
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 5,833

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. มีนามเดิมว่า ประเสริฐ พรหมจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ มีพี่น้อง ๖ คน เป็นคนโต โยมบิดา นายมนัส พรมจันทร์ โยมมารดา นางสมจิตร พรมจันทร์ (นามสกุลเดิม จันทร์แก้ว)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูปกาศิตพุทธศาสตร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูศรีคณาภิรักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (พธ.บ.) รุ่นที่ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (พธ.ม.) วิทยานิพนธ์ ระดับ ดี good มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น อาจารย์สอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น พระวิปัสสนาจารย์ สอนวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

การปฏิบัติภาวนา


     พ.ศ. ๒๕๕๑ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเป็นเวลา ๗ เดือน ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน รัฐฉานตะวันออก ประเทศเมียนมาร์ สอนโดย สยาดอภัททันตวิโรจนะ มหาคันถวาจกบัณฑิต อัคคกัมมัฏฐานาจริยะ เจริญสติปัฏฐาน ๔ นั่งภาวนาและเดินภาวนา สลับกัน วันละ ๑๔ – ๑๖ ชั่วโมง งดพูด-คุยในเวลาปฏิบัติอย่างเด็ดขาด

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาพิศาลเมธี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๔๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook