พระมงคลวรนายก (ทรงวุฒิ สุธมฺโม ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลวรนายก (ทรงวุฒิ สุธมฺโม ป.ธ.๖)


 
วัด วัดมงคลมิ่งเมือง
ท้องที่ สตูล
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, M.A.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ปริญญาตรี บาลีอาจาริยะ มหาวิทยาลัยนาลันทา
พ.ศ. ๒๕๒๖ Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสตูล
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล
 เจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมือง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูศรีวุฒิโสภณ
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลวรนายก

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๔๘

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook