พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๔)


 
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๕
วัด วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสมุห์
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูธรรมิศราภรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุดมธรรมปรีชา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook