พระศรีวิสุทธิดิลก (วัน อุตฺตโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีวิสุทธิดิลก (วัน อุตฺตโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๕
วัด วัดวิเศษการ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ม.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าอวาสวัดวิเศษการ
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดวิเศษการ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิดิลก

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook