พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) - พระสังฆาธิการ

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)


 
เกิด พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พรรษา ๔๕
วัด วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, วศ.บ.


อุปสมบท

     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านบวชได้ประมาณ ๖ อาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พอห่มจีวรเป็น บิณฑบาตเป็น ดูแลรักษาอัฐบริขารต่างๆ และสามารถเดินทางได้โดยไม่รู้สึกลำบากใจเกี่ยวกับการห่มผ้า ก็ได้กราบลาสมเด็จฯ ขออนุญาตไปอยู่กับหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook