พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๔ ปี
พรรษา ๔๕
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๒  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๖
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสิริรัตนวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริรัตนาภรณ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้

ผู้แนะนำข้อมูล


Natthaphat Suya-ai

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook