พระพรหมวชิรานุวัตร (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรานุวัตร (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
พรรษา ๕๒
วัด วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 8,854

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓ (พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๓ ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๓ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓ [3]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [4]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓ [5]
 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
 กรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสุทธิพงศ์ [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติสุธี ศรีศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติโมลี ศีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรานุวัตร ปริยัติกิจโกศล โสภณภารธุราทร ปสาทกรธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [10]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
5. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๕
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๖
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๖
9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๑
10. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [จำนวน ๖ รูป ๑. พระพรหมจริยาจารย์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook